[wpdreams_ajaxsearchpro id=2]

Cazare

Căminele studenţeşti sunt unităţi aflate în proprietatea, administrarea şi/sau folosinţa Universităţii din Bucureşti care asigură condiţii de viaţă, de odihnă şi de studiu pentru studenţii îndreptățiți de a beneficia de cazare în cămine , pe durata deținerii de către aceștia a calității de studenți ai Universității din București.

Repartizarea locurilor de cazare

Cazarea în căminele studenţeşti se face anual, de regulă, la începutul fiecarui an universitar, pe bază de cerere nominală, aprobată de comisia de cazare competentă.

Repartizarea locurilor de cazare în căminele Universităţii din Bucureşti se face anual, de către Comisia Centrală de Cazare, proporţional cu numărul de studenţi înmatriculaţi la cursuri de zi fără taxă, din toţi anii de studiu, la fiecare facultate şi cu numărul studenţilor străini veniţi la studiu prin programele Erasmus/CEEPUS sau prin acorduri interuniversitare şi interguvernamentale (etnici români, alte tipuri de bursieri ai statului român).

Criteriul principal al repartizării locurilor de cazare este cel al performanţei în activitatea academică studenţească; criteriile specifice de performanţă vor fi stabilite de către Comisia de cazare a ficărei facultăţi.
Studenţii din anul I (licenţă şi master) vor fi cazaţi pe baza mediei de la concursul de admitere.
Sunt luate în considerare cazurile sociale (studenţi proveniţi din plasament familial, studenţi orfani de ambii părinţi, studenţi cu probleme sociale sau medicale deosebite).
Doctoranzii cu frecvenţă vor primi cazare, la cerere, în condiţiile stabilite de Regulamentul de cazare la nivelul facultăţii.

Nu au drept de cazare:
– studenţii care, în anii anteriori, au înstrăinat, sub orice formă, folosință, locurile de cazare;
– studenţii care au comis abateri, încălcări ale obligaţiilor contractuale;
– studenţii care au înregistrat întârzieri la plata căminului mai mari de 60 de zile;

Cazarea propriu-zisă

Cererile de cazare vor fi avizate de către Comisia de cazare a facultăţii unde studiază studentul si vor fi însoţite de actele doveditoare necesare cazării studenţilor.
Cererile de cazare se vor depune în format fizic, la punctele stabilite de către comisiile de cazare ale facultăţilor.

Cazarea efectivă a studenţilor se face de către Administratorul căminului, începand cu cel puțin trei zile înainte de începerea anului universitar și se desfășoară, conform calendarului, pe toată perioada lunii octombrie, conform prevederilor prezentului regulament. În zilele de cazare, activitatea va fi monitorizată de către Comisia Centrală de Cazare a Univerităţii.
Pentru cazare, studentul se prezintă la administraţia căminului unde a fost repartizat cu documentele de cazare necesare:

  • cererea de cazare aprobată/dispoziţie de cazare aprobată de Comisia de cazare a facultăţii/sau de către Comisia centrală a de cazare şi copie a actului de identitate;
  • 2 fotografii tip CI pentru aplicarea pe legitimaţia de cămin şi pe cererea de cazare;
  • adeverinţă care să ateste calitatea de copil de cadru didactic activ sau pensionar cu cel putin 10 ani vechime în funcție didactică, respectiv documente doveditoare a gradului de handicap/calităţii de orfan/plasament familial.
  • 2 exemplare din contractul de închiriere încheiat între student şi Universitatea din Bucureşti şi din procesul verbal de predare/primire a inventarului camerei;
  • formularele necesare obţinerii vizei de flotant;

Alte informații referitoare la procesul de cazare, drepturile și obligațiile studenților, taxe pot fi consultate în Metodologia de cazare.

CAMPUS UB

Contact

Director Direcție Cămine-Cantine
Dr. Florin Marius ION
Tel: +4021-307.73.30
+4021-307.73.28
E-mail: ion.florin@rectorat.unibuc.ro

Programul de audienţe
Luni-joi: 09:00 – 16:30
Vineri: 09:00 – 13:30

Șef Serviciu
Cîrciumaru Cosmin Octavian
Tel: +4021-307.73.30
+4021-307.73.28
E-mail: cosmin.circiumaru@rectorat.unibuc.ro

Programul de audienţe
Luni-joi: 10:00 – 14:00

Informații cazare în căminele UB:
cazare@rectorat.unibuc.ro

Adresă:
Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, demisol, camera 13, Sector 5, 050107, București

Noutăți

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.