[wpdreams_ajaxsearchpro id=2]

Grade didactice preuniversitare

SPECIALIZĂRILE

pentru care centrul nostru are atribuții de perfecționare prin grade didactice sunt:

 • matematică
 • informatică
 • fizică
 • chimie
 • biochimie tehnologică
 • biologie
 • biochimie
 • ecologie
 • drept
 • geografie
 • geologie
 • istorie
 • filosofie
 • administrație publică
 • psihologie
 • pedagogie
 • psihoped. specială
 • sociologie
 • psihosociologie
 • ştiinţe politice
 • teologie ortodoxă
 • teol. romano-catolică
 • teol. greco-catolică
 • teologie baptistă
 • teologie adventistă
 • teologie penticostală
 • lb. și lit. română
 • prof. documentariști
 • lb. şi lit. străine: franceză, latină, italiană, spaniolă, turcă, maghiară, rromani, elină, rusă, japoneză, engleză, portugheză, germană, sârbă, croată, polonă, ucraineană, bulgară, slovacă

COLOCVIUL
de admitere la GRADUL DIDACTIC I, seria 2019-2021 – pentru PROFESORI – 

  se va desfăşura în perioada 15 ianuarie–15 februarie 2019, conform datelor stabilite de către facultăți (vezi rubrica datele colocvilui…). Candidaţii înscrişi la examenul de acordare a gradului did. I, seria 2019-2021, sunt rugaţi să urmărească site-ul Biroului Perfecţionare, unde va fi afișată și actualizată zilnic lista candidaților înscriși la examenul de obținere a gradului didactic I, seria 2019-2021.

Înscrierea la colocviul de admitere la gradul didactic I

– candidaţii trebuie să completeze, în perioada 07-15 ianuarie 2019, la Biroul Perfecţionare o cerere tip de înscriere, care cuprinde: datele candidatului, titlul lucrării metodico-științifice, minimum de bibliografie și, opțional, numele unui coordonator științific solicitat;
– cererea de înscriere se va completa numai după ce dosarele de înscriere ale candidaţilor sunt transmise Centrului nostru de perfecţionare de către ISJ-uri/ISMB (până la data de 15 ian.2019), sunt verificate şi îndeplinesc condiţiile legale de participare la examen;
– candidaţii care nu completează, în termenul stabilit, cererea de înscriere, nu vor fi notaţi în catalogul de examen, prin urmare nu pot participa la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2019-2021;
– dosarele transmise Centrului nostru de perfecţionare după data de 15 ianuarie 2019, precum şi cele adresate altor centre de perfecţionare nu vor fi luate în considerare şi vor fi restituite Inspectoratului Școlar;
– dosarele candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale de înscriere vor fi de asemenea restituite Inspectoratului.

Evaluarea la colocviul de admitere la gradul didactic I se face prin calificative, respectiv admis, respins. Rezultatele colocviului de admitere nu pot fi contestate.
Candidații declarați respinși la colocviu se pot reînscris pentru susținerea examenului în anul școlar următor, prin depunerea unui nou dosare și parcurgerea tuturor etapelor.
Rezultatele colocviului, precum şi coordonatorii ştiinţifici aprobaţi în urma colocviului se vor afişa pe site-ul nostru după 15 zile de la data susţinerii colocviului de admitere.
Candidaţii declarați admis la colocviul de grad didactic I, seria 2019-2021, vor lua legătura cu coordonatorul ştiinţific aprobat pentru elaborarea lucrării metodico-ştiinţifice, conform Metodologiei în vigoare.
Pentru susţinerea colocviului de admitere la gradul didactic I nu se percepe taxă.

Acte necesare pentru înscrierea la examenele de obținere a gradelor didactice
  1. Gradul didactic II

  a) fişa de înscriere completată, confirmată de conducerea şcolii de unde să reiasă vechimea efectivă la catedră și nu în învățământ de la obținerea definitivării în învățământ până la 31 august anul finalizării examenului;
  b) copii ale următoarelor documente, certificate «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ unde candidatul are norma de bază: buletin/carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, document privind schimbarea numelui – după caz;
  c) copii ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ;
  copia de pe certificatul de acordare a definitivării în învăţământ, semnată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii;
  dovada privind calificativele acordate la evaluările anuale din ultimii 2 ani şcolari;
  f) dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare din ultimii 2 ani şcolari;
  g) recomandare scrisă asupra activităţii candidatului din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde este încadrat;
  h) copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/ acreditarea şcolii, pentru cadrele didactice care funcţionează în unităţile de învăţământ particular;
  i) copiile rapoartelor scrise ale inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere și inspecției curente 2, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii;
  j) copia raportului scris al inspecţiei speciale efectuată în anul școlar în care se susține gradul didactic II, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii.

   1. Gradul didactic I

   a) fişa de înscriere, completată, confirmată de conducerea şcolii, de unde să reiasă vechimea efectivă la catedră și nu în învățământ de la obținerea gradului didactic II până la 31 august anul finalizării examenului;
   b) copii ale următoarelor documente, certificate «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ unde candidatul are norma de bază: buletin/carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, document privind schimbarea numelui – după caz;
   c) copii ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate “conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ;
   d) copia de pe certificatul de acordare a gradului didactic II, semnată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii;
   e) dovada privind calificativele acordate la evaluările anuale în ultimii 2 ani şcolari;
   f) dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare în ultimii 2 ani şcolari;
   g) recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde este încadrat;
   h) copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/acreditarea şcolii pentru cadrele didactice care funcţionează în unităţile de învăţământ particular.
   i) copia raportului scris al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii.

    1. Gradul didactic I pe baza titlului științific de doctor

    a) cerere adresată conducerii inspectoratului şcolar;
    b) copie conformă cu originalul a certificatului de naştere şi, după caz, copii conforme cu originalul ale documentelor care atestă schimbarea numelui;
    c) copie a diplomei de doctor, certificată «conform cu originalul» de către conducerea inspectoratului şcolar;
    d) copie a diplomei de studii, însoţită de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate «conform cu originalul» de către conducerea inspectoratului şcolar;
    e) document certificat «conform cu originalul» de către conducerea inspectoratului şcolar din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile legale privind pregătirea psihopedagogică şi metodică;
    f) copie certificată «conform cu originalul» de către conducerea inspectoratului şcolar a certificatului/adeverinţei privind obţinerea definitivării în învăţământ;
    g) document/decizie de repartizare emis/emisă de inspectoratul şcolar din care să rezulte încadrarea în învăţământul preuniversitar, în original sau copie certificată «conform cu originalul» de către conducerea inspectoratului şcolar, după caz;
    h) adeverinţe certificate «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ privind calificativul anual pentru fiecare din ultimii 2 ani de activitate la catedră;
    i) copie certificată «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ a procesului-verbal încheiat în urma efectuării inspecţiei curente, din registrul de procese- verbale al unităţii şcolare;
    recomandarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ în care este încadrat sau în care şi-a desfăşurat activitatea;
    j)adeverinţă/e de vechime certificată/e «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de vechime (minimum 4 ani de la obţinerea definitivării în învăţământ).

Acte necesare pentru eliberarea certificatelor și duplicatelor

ACTELE NECESARE ELIBERĂRII CERTIFICATELOR:
a) Buletin / carte de identitate, în original; în cazul în care persoana şi-a schimbat numele prin căsătorie sau divorţ, va prezenta o copie xerox a certificatului de căsătorie sau a hotărârii de divorţ.
b) în situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe baza unei procuri, care să menţioneze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica certificatul de grad, autentificata la un birou notarial public din România sau la Serviciul Consular Român al Ambasadei din ţara în care se află titularul;
c) Taxă de 50 lei, achitată la casieria Facultăţii de Drept

ACTELE NECESARE ELIBERĂRII UNUI DUPLICAT:
a) Cerere adresată în scris conducerii universităţii, înregistrată la Biroul Registratură (parter inferior, camera nr. 21);
b) Dovadă a publicării pierderii actului de studii respectiv în Monitorul Oficial al României – exemplar integral şi original;
c) Declaraţie scrisă a titularului actului, autentificată la un birou notarial public privitoare la împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parţial;
d) Copie legalizată a certificatului de naştere/căsătorie;
e) Timbru fiscal în valoare de 1 leu pentru fiecare act de studii;
f) Taxa de 150 lei, achitată la casieria Facultăţii de Drept (parter inferior)

Calendar

Gradul didactic II:

Proba scrisă la metodica predării specialității: 28 august 2017
Proba orală la pedagogie: 30 august 2017
Candidații se vor interesa, fie sunând la Biroul Perfecționare, fie consultând site-ul biroului:
după data de 15 iunie a.c. – pentru cursurile de pregătire pentru examenul de grad didactic II;
după data de 10 iulie a.c. – pentru verificarea dosarelor depuse pentru examenul de grad didactic II;

Gradul didactic I:

Perioada de transmitere a dosarelor de către ISJ-uri: 15 decembrie-15 ianuarie a fiecărui an.
Termenul limită de completare a fișei de înscriere: 15 ianuarie a anului în care se susține colocviul de admitere.
Perioada de organizare a colocviului de admitere: 15 ianuarie-15 februarie a fiecărui an.
Perioada de depunere a lucrărilor metodico-științifice: până pe data de 31 august a anului următor celui în care s-a susținut colocviul de admitere.
Candidații se vor interesa, fie sunând la BP, fie consultând site-ul biroului:
după data de 10 iunie a.c – pentru adeverințe gradul didactic I – cei care nu au susținut IS până pe 31 mai a.c.
după data de 10 sept. a.c. – pentru adeverințe gradul didactic I – cei nu au depus lucrarea până pe 31 aug. a.c.

Taxe
– eliberare certificat grad didactic: 50 lei
– eliberare duplicat: 150 lei
– eliberare adeverință – grad didactic I – etape promovate: 25 lei
– eliberare evidențe din arhiva /de autenticitate: 100 lei

Informații diverse
Certificatele de acordare a definitivării în învăţământ, gradului didactic II sau I pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, absolvenţi cu studii superioare:
– pentru seriile din anii 1997 – prezent se eliberează de la Biroul Perfecţionare.
– pentru absolvenţii seriilor anterioare, vă rugăm să vă adresaţi Biroului Arhivă (parter inferior, cam. 25, tel: 021 307 73 15).
Certificatele de acordare a definitivării în învăţământ, gradului didactic II sau I se eliberează titularului, o singură dată, în original.

Pentru specializările institutori/învăţători/educatori, vă rugăm sa va adresaţi Departamentului pentru Învăţământ Primar şi Preşcolar (Complex Studenţesc LEU – B-dul Iuliu Maniu nr. 1-3, Corpul Central, Etaj 5, Cam. 517; Tel: 021 318 15 52)

Pentru eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice II (sesiunea august 2016) și I (seria 2014-2016) sunt necesare 2 fotografii 3×4 (3 cm lățime, 4 cm înălțime), color, recent realizate într-un studio foto. Candidații care nu depus aceste fotografii la ISJ-uri/ISMB, le vor aduce, personal, în momentul ridicării certificatului.

Certificatele de acordare a gradelor didactice, indiferent de sesiunea în care au fost susținute, se ridică personal, pe baza cărtii de identitate în original și a dovezii achitării taxei de eliberare a certificatelor (50 lei). Aceasta se va achita la Casieria de la subsolul Facultății de Drept.

Eliberarea certificatelor pe baza unei procuri notariale se va face numai în cazuri excepționale (accidente, imobilizare la pat, invaliditate), cu aprobarea conducerii Universității. Procura notarială trebuie să conțină motivul pentru care titularul certificatului nu poate ridica personal actul de studii, precum și specialiatea și sesiunea susținerii examenului.

Începând cu sesiunea iulie 2012, pentru eliberarea certificatelor de acordare a definitivării în învățământ, vă rugăm să vă adresați instituțiilor care au organizat examenul de definitivat.

Certificatele de acordare a gradelor didactice nu se plastifiază.

Mai multe informații

Contact

Tel:
+4021-307.73.37
+4021-307.73.38
Fax: +4021-312.04.19
E-mail: birou@perfectionare.unibuc.ro

Persoane de contact:

Cristina Voinea
E-mail: cristina.voinea@perfectionare.unibuc.ro
Roxana Berlic
E-mail: roxana.berlic@perfectionare.unibuc.ro
Rodica Stan-Vlad
E-mail:

 

Adresă:
B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, Etaj 2, Camera 309, Sector 5, Cod poștal 050107

Evenimente

Noutăți

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.